منو

مختصری از منحنی های عملکرد پمپ

مختصری از منحنی های عملکرد پمپ 

آنچه در ادامه آمده، ارائه مختصری از منحنی های عملکرد پمپ های مختلف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحنی HQ

منحنی HQ نشان می دهد که هد، که پمپ قادر به انتقال سیال در یک جریان داده شده است. هد با واحد متر ارتفاع مایع اندازه گیری می شود [mLC] به طور معمول واحد متر [متر] 

اعمال می شود. مزیت استفاده از واحد   متر به عنوان واحد اندازه گیری برای هد یک پمپ این است که منحنی Q تحت تاثیر نوع مایع پمپ قرار نگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحنی های مصرف انرژی و بازده به طور معمول فقط قسمت پمپ واحد یعنی P2 و P را پوشش می دهد.

راندمان یا بهره وری  منحنی ƞ

بهره وری رابطه بین قدرت عرضه شده و میزان مصرف انرژی است. در دنیای پمپ ها، بهره وری qp رابطه بین قدرتی که پمپ به آب (PH)وارد می کند و قدرت اعمال شده یا وارده به شفت (P2)است.

 

 

 

جایی که

pچگالی مایع بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب است،

g شتاب گرانش بر حسب m / s2 است

،Q جریان بر حسب m3 / s است

 H هد بر حسب متر است.

برای آب در دمای 20 درجه سانتیگراد و با Q اندازه گیری شده در m3 / h و H در متر، قدرت هیدرولیکی را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که از منحنی کارایی مشخص است، بهره وری به نقطه کار پمپ بستگی دارد. بنابراین، مهم است که یک پمپی را انتخاب کنید که متناسب با جریان مورد نیاز است و تضمین می کند که پمپ در محدوده کارآمد ترین جریان کار می کند.

قدرت مصرفی منحنی P2

رابطه بین مصرف انرژی پمپ و جریان در شکل  نشان داده شده است. منحنی P2 اکثر پمپ های سانتریفیوژ همانند شکل است که در شکل نشان داده شده است که در آن مقدار P2 در هنگام افزایش جریان افزایش می یابد..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحنی NPSH

مقدار NPSH یک پمپ حداقل فشار مطلق است  که باید در سمت مکش پمپ برای جلوگیری از کاویتاسیون وجود داشته باشد.مقدار NPSH در [m] اندازه گیری می شود و بستگی به جریان دارد. هنگامی که جریان افزایش می یابد، مقدار NPSH نیز افزایش می یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************