هواکش صنعتی 20سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 25سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 30سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 35سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 40سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 45سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 50سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 60سانت زیلابگ قابدار

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد 10سانت زیلابگ

داکت فن زیلابگ

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB190

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB220

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB315

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB400

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB500

هواکش سقفی زیلابگ

فن استوانه ای YGF

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB250

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB280

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB355

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB450

هواکش مرغداری دمپردار بیگرزمن مدل 100SB

هواکش صنعتی 63سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 71سانت زیلابگ قابدار

هواکش تاسیساتی 20سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 25سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 30سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 35سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 40سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 45سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 50سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 60سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 63سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 71سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش تاسیساتی 80سانت زیلابگ بدون قاب

هواکش مرغداری دمپردار بیگرزمن مدل 140SB

هواکش مرغداری دوطرف توری بیگرزمن مدل 140SB

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد 12سانت زیلابگ

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد 13سانت زیلابگ

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد 14سانت زیلابگ

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد 15سانت زیلابگ

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد 16سانت زیلابگ

سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد 18سانت زیلابگ