021 22 683 706

هواکش زیلابگ سردخانه ای تکفاز 1400 دور

هواکش زیلابگ سردخانه ای سه فاز 1400 دور

هواکش زیلابگ 1400دور سه فاز

هواکش زیلابگ 1400دور تکفاز

هواکش زیلابگ 2800دور تکفاز

هواکش زیلابگ 900دورتکفاز

هواکش زیلابگ 900 دور سه فاز

هواکش زیلابگ سردخانه ای 900 دور سه فاز

فن سانتریفیوژ 133 زیلابگ

داکت فن زیلابگ