هواکش آکسیال خانگی لوله ای خزرفن سری TURBO TYPE 1

هواکش آکسیال خانگی لوله ای خزرفن سری TURBO TYPE 2

هواکش فلزی خانگی با توری محافظ پروانه خزرفن سری ED

هواکش فلزی خانگی 2400دور با موتور CKD خزرفن سری ED