الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور

الکتروموتور سه فاز صنعتی ژن تبریز 1000 دور

الکتروموتور سه فاز 750 دور موتوژن تبریز

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور