021 22 683 706

الکتروموتور سه فاز SIEMENSE-زیمنس 1000 دور فلنج دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی زیمنس 1500 دور فلنج دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی زیمنس 3000 دور پایه دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی زیمنس 3000 دور فلنج دار

الکتروموتور سه فاز زیمنس 1000 دور پایه دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی زیمنس 1500 دور پایه دار