الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز