هیتر برقی 3 فاز انرژی

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی سری 45