هواکش سقفی دما بالا S-P سری CTVB

هواکش سقفی دما بالا S-P سری HGHT

هواکش سقفی S-P سری CTHT

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB

هواکش سقفی زیلابگ