الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور

الكتروموتور VEM آلمان 3000 دور

الکتروموتور سه فاز صنعتی چدنی موتوژن تبریز3000دور

الکتروموتور سه فاز صنعتی چدنی موتوژن تبریز1500دور

الکتروموتور سه فاز صنعتی چدنی موتوژن تبریز1000دور

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 56-4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 56-4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 63-4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 63-4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 71-4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 71-4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 80-4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 80-4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 90L4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 90L4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 100L4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 100L4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 112M4

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 132M4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 132M4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 160L4A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1500 دور، 160L4B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 56-2A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 56-2B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 63-2A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 63-2B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 71-2A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 71-2B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 80-2A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 80-2B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 90L2A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 90L2B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 100L2

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 112M2

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 132M2A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 132M2B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 160L2A

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 160L2B

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور، 160L2C

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور 0،37 کیلووات

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 0،55 کیلووات

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 1 اسب

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 1،5 اسب

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 2 اسب

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 3 اسب

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 4 اسب

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 5،5 اسب

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 7،5 اسب

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور، 10 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 1 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 1،5 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 2 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 3 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 4 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 5،5 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 7،5 اسب

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور، 10 اسب

الكتروموتور VEM آلمان 1500 دور

الکتروموتور سه فاز SIEMENSE-زیمنس 1000 دور پایه دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی SIEMENSE-زیمنس 1500 دور پایه دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی SIEMENSE- زیمنس 3000 دور پایه دار

الکتروموتور سه فاز SIEMENSE-زیمنس 1000 دور فلنج دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی SIEMENSE-زیمنس 1500 دور فلنج دار

الکتروموتور سه فاز صنعتی SIEMENSE- زیمنس 3000 دور فلنج دار

الکتروموتور سه فاز 2800 دور استریم سری Y

الکتروموتور سه فاز 1400 دور استریم سری Y

الکتروموتور سه فاز900 دور استریم سری Y

الکتروموتور سه فاز 2800 دور استریم سری Y2

الکتروموتور سه فاز 1400 دور استریم سری Y2

الکتروموتور سه فاز 900 دور استریم سری Y2

الکتروموتور سه فاز 2800 دور استریم سری Y3

الکتروموتور سه فاز 1400دور استریم سری Y3

الکتروموتور سه فاز 900 دور استریم سری Y3

الکتروموتور عمودی VHS استریم

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز

الکتروموتور کلاج دار 3000 دور بارلی سری Y2

الکتروموتور سه فاز 1400 دور کلاج دار بارلی سری Y2

الکتروموتور سه فاز 900دور بارلی سری Y2

الکتروموتور سه فاز 3000دور بارلی سری Y3

الکتروموتور سه فاز 1400دور بارلی سری Y3

الکتروموتور سه فاز 900دور بارلی سری Y3

الکتروموتور سه فاز صنعتی موتوژن تبریز 1000 دور

الکتروموتور موتوژن تبریز سه فاز 750 دور