الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور

الکتروموتور تک فاز 3000دور بارلی سری YC

الکتروموتور کلاج دار و رله ای تکفاز 1400دور بارلی سری YC

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور

الکتروموتور تک فاز2800 دور استریم سری YC

الکتروموتور تک فاز 1400 دور استریم سری YC

الکتروموتور تک فاز 2800 دور استریم سری YCA

الکتروموتور تک فاز 1400 دور استریم سری YCA

الکتروموتور موتور شناور تک فاز استریم