رگلاتور های پارس فانال6و 12 پله

خازن های سیلندری پارس فانال رزینی خشک PFCA-RMC41|415V

خازن های کتابی روغنی پارس فانالPFCA-SMB45|415V