سری ابزار بادی 69 پارچه A-KRAFT کرافت

دستگاه بکس بادیA-KRAFT کرافت

سری بکس بادی 2|1 درایوA-KRAFT کرافت17 پارچه

سری بکس بادی 4|3 درایوA-KRAFT کرافت 14پارچه

دستگاه پیچ گوشتی بادی مستقیمA-KRAFT کرافت

دستگاه پیچ گوشتی بادی هفت تیریA-KRAFT کرافت

دستگاه جغجغه بادی 2|1 درایوA-KRAFT کرافت

سری جغجغه بادی 4|1 درایو 20 پارچه A-KRAFT کرافت

سری جغجغه بادی 2|1 درایو 16 پارچه A-KRAFT کرافت

سری بکس دو سر بلند 2|1 درایوA-KRAFT کرافت

فرز انگشتی بادیA-KRAFT کرافت

فرز انگشتی بادی با بدنه کمپوزیت A-KRAFT کرافت

دستگاه کف ساب بادی 7 اینچی A-KRAFT کرافت

دستگاه قلم بادی با 4 عدد نوک A KRAFT

دستگاه دریل بادی A-KRAFT کرافت

لوازم جانبی ابزار بادی A-KRAFT کرافت

سری بکس مغناطیسی بلند 1/2 درایو A KRAFT

مینی فرز انگشتی بادی A KRAFT

مینی فرز انگشتی بادی با بدنه کامپوزیت A KRAFT