کلیداتوماتیک کامپکت پارس فانال مدلPF3N-PF3

کنتاکت کمکی پارس فانال مدل PF3

رله های شانت پارس فانال مدل PF3

رله های آندر ولتاژ پارس فانال مدل PF3

موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک پارس فانال مدل PF3

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی هیوندای (غیر قابل تنظیم)

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی-مغناطیسی هیوندای ( قابل تنظیم)

لوازم جانبی ارسال فرمان کلید اتوماتیک کامپکت هیوندای (MCCB)

رله شنت (SHT)مدل HYUNDAI هیوندای

رله آندر ولتاژ HYUNDAI هیوندای(UVT)

لوازم جانبی مکانیزم قطع و وصل HYUNDAI هیوندای کلید اتوماتیک کامپکت(MCCB)

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم متاسل LS مدل ABN 103-203

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم متاسل LS مدل ABS 403

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم متاسل LS مدل ABS803

کلید اتوماتیک سوسل الکترونیکی سوسل LS مدل TS160-800

کلید اتوماتیک سوسل الکترونیکی سوسل LS مدل TS1000-1600