هواکش دمنده صنعتی سبک فلزی

هواکش دمنده تکفاز صنعتی ایلکا

فن آکسیال S-P سری TCBT

هواکش صنعتی 20سانت زیلابگ قابدار

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی مکنده(با قاب)

هواکش آکسیال 22 سانت 2550 دور آلمان برند EBM

هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM

هواکش آکسیال تاسیساتی S-P اسپانیا سری HRST

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی مکنده 1400دور تک فاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی مکنده 900دور تک فاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی تک فاز900دور VIK

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی سه فاز 900دور VIK

هواکش صنعتی 25سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 30سانت زیلابگ قابدار

هواکش صنعتی 35سانت زیلابگ قابدار

هواکش زیلابگ سردخانه ای 1400 دور تکفاز

هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی تک فاز 1400دور VIK

هواکش دمنده ایلکای هفت پرفلزی مکنده سه فاز 1400دور

هواکش مرغداری و گلخانه بیگرزمن

هواکش زیلابگ سردخانه ای 900 دور سه فاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی سه فاز 1400دور VIK

هواکش دمنده ایلکای هفت پرفلزی مکنده سه فاز 900دور

هواکش زیلابگ سردخانه ای 1400 دور سه فاز

هواکش زیلابگ صنعتی 1400 دور سه فاز

هواکش دمنده صنعتی سه فاز ایلکا

هواکش صنعتی سنگین با پروانه پلی آمید

هواکش آکسیال دمنده طرح آلمان

هواکش مرغداری S-P سری HIT