مدلبرند
هواکش دمنده صنعتی سبک فلزی

هواکش دمنده تکفاز صنعتی ایلکا

فن آکسیال S-P سری TCBT

هواکش صنعتی زیلابگ 900 دور سه فاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی مکنده(با قاب)

هواکش آکسیال 22 سانت 2550 دور آلمان برند EBM

هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM

هواکش آکسیال تاسیساتی S-P اسپانیا سری HRST

هواکش زیلابگ صنعتی 1400 دور تکفاز

هواکش زیلابگ صنعتی 2800 دور تکفاز

هواکش زیلابگ صنعتی 900 دور تکفاز

هواکش زیلابگ سردخانه ای 1400 دور تکفاز

هواکش صنعتی دمنده مدل سنگین فلزی

هواکش دمنده هفت پرفلزی تکفاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پرفلزی مکنده تک فاز

هواکش مرغداری و گلخانه بیگرزمن

هواکش زیلابگ سردخانه ای 900 دور سه فاز

هواکش دمنده هفت پرفلزی سه فاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پرفلزی مکنده سه فاز

هواکش زیلابگ سردخانه ای 1400 دور سه فاز

هواکش زیلابگ صنعتی 1400 دور سه فاز

هواکش دمنده صنعتی سه فاز ایلکا

هواکش صنعتی سنگین با پروانه پلی آمید

هواکش آکسیال دمنده طرح آلمان

هواکش مرغداری S-P سری HIT