منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw

 • توان KW : 0.18
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw

 • توان KW : 0.25
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.37kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.55kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.1kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 3kw

 • توان KW : 3
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 3kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw

 • توان KW : 4
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 11kw

 • توان KW : 11
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 11kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 15kw

 • توان KW : 15
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 15kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 18.5kw

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 18.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 22kw

 • توان KW : 22
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 22kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 30kw

 • توان KW : 30
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 30kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 37kw

 • توان KW : 37
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 37kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 45kw

 • توان KW : 45
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 45kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 55kw

 • توان KW : 55
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 55kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 75kw

 • توان KW : 75
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 75kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 90kw

 • توان KW : 90
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 90kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 110kw

 • توان KW : 110
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 110kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 132kw

 • توان KW : 132
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 132kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 160kw

 • توان KW : 160
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 160kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw

 • توان KW : 0.18
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw

 • توان KW : 0.25
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.37kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.55kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 1.1kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 3kw

 • توان KW : 3
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 3kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw

 • توان KW : 4
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 11kw

 • توان KW : 11
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 11kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 15kw

 • توان KW : 15
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 15kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 18.5kw

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 18.5kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 22kw

 • توان KW : 22
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 22kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 30kw

 • توان KW : 30
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 30kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 37kw

 • توان KW : 37
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 37kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 45kw

 • توان KW : 45
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 45kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 55kw

 • توان KW : 55
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 55kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 75kw

 • توان KW : 75
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 75kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 90kw

 • توان KW : 90
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 90kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 110kw

 • توان KW : 110
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 110kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 132kw

 • توان KW : 132
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 132kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 160kw

 • توان KW : 160
 • دور موتور : 1500
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 160kw مقایسه

تومان