منو

تعادل نیروهای محوری و شعاعی در پمپ

 در یک پمپ گریز از مرکز فشار ی ایجاد می کند که در هر دو قسمت ثابت و چرخشی پمپ اعمال می شود.

قطعات پمپ برای مقاومت در برابر این نیروها ساخته شده اند. اگر نیروهای محوری و شعاعی در پمپ تعادل  نداشته باشند، هنگام انتخاب سیستم راه اندازی یا به گردش در آورنده پمپ (بیرینگ  موتور باید از نوع تماس زاویهای باشد angular contact bearings) نیروها باید مورد توجه قرار گیرند.

در پمپ های دارای یک پروانه ی مکش، نیروهای محوری بزرگ ممکن است رخ دهد،بر اساس شکل های 1.1.11 و 1.1.12. این نیروها یکی از روش های زیر بوجود می آیند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1.1.13 تعادل نیروهای محوری در یک پمپ سانتریفوژ تک مرحله با تنها حفره های متعادل کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1.1.15تعادل نیروهای محوری در یک پمپ سانتریفیوژ تک مرحله ای با شکاف در طرف خروجی و سوراخ های متعادل کننده در بخش فاصه سیل