0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/2_22/532
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/3_20/898
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi مقایسه

4,888,300 تومان

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/2_21/700
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 22/7 _ 19/500
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi مقایسه

4,290,000 تومان

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/2_22/532
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/3_20/898
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi مقایسه

4,609,000 تومان

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/2_21/700
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 22/7 _ 19/500
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i مقایسه

4,206,900 تومان

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : _____
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24_
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi مقایسه

5,324,000 تومان

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 32RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 34/6 _ 29/760
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 32/14 _ 27/640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 32RSi مقایسه

6,843,000 تومان

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/5 _ 26/250
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28/3 _ 24/350
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi مقایسه

6,412,200 تومان

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 24i

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/3 _ 22/620
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/4 _ 21/00
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 24i مقایسه

5,230,000 تومان

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28i

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/9 _ 26/600
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24/100
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28i مقایسه

5,872,700 تومان

پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/19 _ 20/803
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24RSi مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24i

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/3 _ 22/618
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/4 _ 20/984
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24i مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 31/3 _ 26/900
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 29 _ 25
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima Alta 35C

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 34/8 _ 29/900
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 33/9 _ 29/200
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima Alta 35C مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Nuova Acqua

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/7 _ 23
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/1 _ 21
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Nuova Acqua مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/3 _ 22/620
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/4 _ 21/00
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 32RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 34/6 _ 29/760
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 32/14 _ 27/640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 32RSi مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28RSi

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/5 _ 26/250
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28/3 _ 24/350
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28RSi مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/9 _ 26/600
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24/100
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/7 _ 23
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/8 _ 21/340
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل CV424s

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/2_21/700
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 22 _ 18/940
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل CV424s مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل CV424i

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/2_21/700
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 22 _ 18/940
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل CV424i مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 31 _ 27/000
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28/82 _ 24/800
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 31/9 _ 27500
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 29/65 _ 25/500
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/3 _ 23/000
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/4 _ 21/00
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/3 _ 27/000
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28/37 _ 24/400
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KI

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/7 _ 23
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24/1 _ 21
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KI مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 32/4 _ 28/000
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/36 _ 26/200
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 31/3 _ 26/900
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 29 _ 25
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 0/13bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/7 _ 22/102
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 20/640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K 24FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K 24CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/3 _ 22/620
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K 24CF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ES 28FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30 _ 25800
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24080
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ES 28FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل E 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _22360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل E 24FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/7 _ 22/102
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 20/640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24FF مقایسه

4,300,000 تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.b.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24CF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل LR 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25 _ 21500
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.b.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل LR 24FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 36FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 38 _ 32/640
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 36 _ 30/960
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 36FF مقایسه

6,300,000 تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/3 _ 26085
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24080
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28CF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 24FF مقایسه

4,930,000 تومان

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L 24CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.b.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L 24CF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM 24FF مقایسه

3,450,000 تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 36FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 38 _ 32/640
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 36 _ 30/960
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 36FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 28FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30 _ 25800
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24080
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 28FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 24FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OM 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/7 _ 22/102
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OM 24FF مقایسه

استعلام موجودی

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z36FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 15/5_
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 13/5_
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : __
 • نوع : زمینی
0 از 0
پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z36FF مقایسه

استعلام موجودی