0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 630
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
 • میزان شدت صدا :
 • جنس بدنه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
1 از 1
هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

14,800,000 تومان

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 250
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1800
 • میزان شدت صدا :
 • جنس بدنه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
0 از 0
فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

3,480,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 500
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
 • میزان شدت صدا : 60db
 • جنس بدنه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

8,650,000 تومان

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 500
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7200
 • میزان شدت صدا : 60db
 • جنس بدنه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
0 از 0
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

5,200,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 20*20 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1600
 • میزان شدت صدا : 61db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S مقایسه

% 42,275,000

2,184,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 910
 • قطر پروانه : 20*20 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
 • میزان شدت صدا : 50db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
 فن سانتریفیوژ 20 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S مقایسه

% 42,028,000

1,946,880 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 25*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3000
 • میزان شدت صدا : 57db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S مقایسه

% 42,364,000

2,269,440 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 25*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2700
 • میزان شدت صدا : 64db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S مقایسه

% 42,642,000

2,536,320 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 25*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2600
 • میزان شدت صدا : 64db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T مقایسه

% 42,642,000

2,536,320 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 30*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3900
 • میزان شدت صدا : 69db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S مقایسه

% 43,030,000

2,908,800 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • قطر پروانه : 30*30 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4650
 • میزان شدت صدا : 67db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S مقایسه

% 43,380,000

3,244,800 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 680rpm
 • قطر پروانه : 30*30 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4800
 • میزان شدت صدا : 67db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T مقایسه

% 43,380,000

3,244,800 تومان

هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • قطر پروانه : 30*38 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 5400
 • میزان شدت صدا : 69db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S مقایسه

% 45,375,000

5,160,000 تومان

فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 670rpm
 • قطر پروانه : 38*38 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 7000
 • میزان شدت صدا : 70db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S مقایسه

% 45,830,000

5,596,800 تومان

فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 38*38 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 9700
 • میزان شدت صدا : 79db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T مقایسه

% 45,830,000

5,596,800 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 20*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1650
 • میزان شدت صدا : 63db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1 مقایسه

% 42,630,000

2,524,800 تومان

فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 25*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2100
 • میزان شدت صدا : 62db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1 مقایسه

% 42,753,000

2,642,880 تومان

هواکش سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 10*20 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 940
 • میزان شدت صدا : 64db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S مقایسه

% 42,038,000

1,956,480 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 10*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1100
 • میزان شدت صدا : 73db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S مقایسه

% 42,418,000

2,321,280 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 10*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1400
 • میزان شدت صدا : 64db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S مقایسه

% 42,418,000

2,321,280 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 10*30 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1650
 • میزان شدت صدا : 67db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S مقایسه

% 43,196,000

3,068,160 تومان

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 10*30 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2000
 • میزان شدت صدا : 76db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S مقایسه

% 43,380,000

3,244,800 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 10*20 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 720
 • میزان شدت صدا : 68db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S مقایسه

% 41,886,000

1,810,560 تومان

فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1100
 • قطر پروانه : 10*20 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 400
 • میزان شدت صدا : 56db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S مقایسه

% 41,742,000

1,672,320 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 10*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
 • میزان شدت صدا : 73db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S مقایسه

% 42,127,000

2,041,920 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 10*25 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 790
 • میزان شدت صدا : 60db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S مقایسه

% 41,921,000

1,844,160 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 10*30 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
 • میزان شدت صدا : متوسط
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S مقایسه

% 42,318,000

2,225,280 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 14*40 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3200
 • میزان شدت صدا : 63db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S مقایسه

% 43,900,000

3,744,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 14*40 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2250
 • میزان شدت صدا : 72db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S مقایسه

% 43,900,000

3,744,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 14*40 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3300
 • میزان شدت صدا : 62db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T مقایسه

% 43,900,000

3,744,000 تومان

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 18*50 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 6100
 • میزان شدت صدا : 72db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S مقایسه

% 45,882,000

5,646,720 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 18*50 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3900
 • میزان شدت صدا : 78db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S مقایسه

% 45,882,000

5,646,720 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 18*50 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 6100
 • میزان شدت صدا : 73db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T مقایسه

% 45,882,000

5,646,720 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 18*50 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 4000
 • میزان شدت صدا : 78db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T مقایسه

% 45,882,000

5,646,720 تومان

بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • قطر پروانه : 14*7 سانتیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 550
 • میزان شدت صدا : 63db
 • جنس بدنه : پلاستیک
0 از 0
بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP مقایسه

% 4483,000

463,680 تومان

بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 14*7 سانتیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 550
 • میزان شدت صدا : 63db
 • جنس بدنه : استیل
0 از 0
بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S مقایسه

640,000 تومان

موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 19 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 450
 • میزان شدت صدا : 48db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S مقایسه

% 4384,000

368,640 تومان

موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 22 سانتیمتر
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 600
 • میزان شدت صدا : 51db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
1 از 1
موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S مقایسه

% 4452,000

433,920 تومان

هواکش سانتریفیوژ 10سانت زیلابگ LXFF-2E108-50-M72-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2100
 • قطر پروانه : 10 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 180
 • میزان شدت صدا : 61db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 10سانت زیلابگ LXFF-2E108-50-M72-15 مقایسه

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش سانتریفیوژ 12سانت زیلابگ LXFF-2E120-60-M92-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 12 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 300
 • میزان شدت صدا : 55db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 12سانت زیلابگ LXFF-2E120-60-M92-15 مقایسه

% 41,166,000

1,119,360 تومان

هواکش سانتریفیوژ 13سانت زیلابگ LXFF-2E133-73-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • قطر پروانه : 13 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 400
 • میزان شدت صدا : 72db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 13سانت زیلابگ LXFF-2E133-73-M92-35 مقایسه

1,397,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 14سانت زیلابگ LXFF-2E140-59-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • قطر پروانه : 14 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 460
 • میزان شدت صدا : 75db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 14سانت زیلابگ LXFF-2E140-59-M92-35 مقایسه

% 41,650,000

1,584,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 15سانت زیلابگ LXFF-2E150-70-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • قطر پروانه : 15 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 690
 • میزان شدت صدا : 74db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 15سانت زیلابگ LXFF-2E150-70-M92-45 مقایسه

% 41,782,000

1,710,720 تومان

هواکش سانتریفیوژ 16سانت زیلابگ LXFF-2E160-60-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1840
 • قطر پروانه : 16 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 600
 • میزان شدت صدا : 76db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 16سانت زیلابگ LXFF-2E160-60-M92-45 مقایسه

% 42,035,000

1,953,600 تومان

هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFF-4E180-90-M102-34

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 18 سانت
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 330
 • میزان شدت صدا : 65db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFF-4E180-90-M102-34 مقایسه

% 42,409,000

2,312,640 تومان

هواکش سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 250
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
 • میزان شدت صدا :
 • جنس بدنه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

1,800,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 250
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
 • میزان شدت صدا :
 • جنس بدنه :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن مقایسه

استعلام موجودی

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه :
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
 • میزان شدت صدا :
 • جنس بدنه :
0 از 0
دم برقی 2 اینچ پردیس فن مقایسه

550,000 تومان

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2800دور بر دقیقه
 • قطر پروانه :
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
 • میزان شدت صدا :
 • جنس بدنه :
0 از 0
دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن مقایسه

570,000 تومان

دم برقی 3 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • قطر پروانه :
 • جنس پروانه :
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
 • میزان شدت صدا :
 • جنس بدنه :
0 از 0
دم برقی 3 اینچ پردیس فن مقایسه

750,000 تومان

فن سانتریفیوژ و نحوه عملکرد آن

هواکش سانتریفیوژ هوا را از مرکز خود گرفته و در قسمت پروانه ها به گردش در آورده و با گردش در انتهای پروانه و محوطه هوزینگ در نهایت به محیط اطراف پرتاب می کند. در این حالت انرژی جنبشی با جریان هوا مخلوط شده و با کاهش حرکت، شدت جریان هوا قبل از تخلیه فشار استاتیکی افزایش می یابد. بیشترین کاربردی که این فن ها دارند در محیط هایی بوده که نیاز به فشار هوای بالا برای انتقال و جابجایی هوا است.

فن سانتریفیوژ بصورت مکنده و دمنده، بکوارد و فوروارد و چمپیون (دیسک مکنده) دسته بندی می شوند که برای جابجایی هوای آلوده و یا هوا با ویژگی خاص (سرما و گرما) و جابجایی مواد استفاده می شود. به صورت کلی انواع بکوارد و فوروارد برای مقابله با افت فشار بالای استاتیکی در سیستم های کانال کشی قابل استفاده هستند.

فن سانتریفیوژ در کجا استفاده می شود؟

 • سوله ها و کارخانه های صنعتی
 • آشپزخانه های صنعتی
 • هتل ها
 • بیمارستان ها
 • سالن های اجتماعات و سینما
 • و ساختمان های اداری

فن سانتریفیوژ از چه مواد و اجزائی ساخته شده است؟

هواکش سانتریفیوژ دارای اجزای مختلفی همچون هوزینگ فن، پروانه، محور محرکه پروانه فن، داکت ورودی و خروجی هوا و درایور است. جنس بدنه و نوع الکتروموتور با توجه به شرایط کاری و محیطی فن انتخاب می شود.

اجزای تشکیل دهنده هواکش سانتریفیوژ

بدنه یا هوزینگ

جنس بدنه یا هوزینگ سانتریفیوژ معمولا از آلیاژهایی مثل ورقه گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، PVC و ... استفاده می کنند.

فن سانتریفیوژ با جنس PVC برای کار در شرایط آزمایشگاهی و محیط های اسیدی مناسب هستند.

پروانه یا impller

پروانه هواکش سانتریفیوژ به اشکال مختلف پروانه خمیده Forward Curved، شیب دار رو به جلو Forward Inclined، پروانه شیب دار رو به عقب، شعاعی Radial Impeller، تیغه نازک Air Foil و ... استفاده می کنند که انواع پروانه شعاعی و بکوارد یکی از پرکاربردترین آن ها هستند.

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای فن سانتریفیوژ بوجود آید و علل ایجاد آن

 • روشن نشدن؛ به دلیل پارگی تسمه، از جا درامدن پولی، گیرکردن پروانه به پوسته و یا نامناسب بودن ولتاژ ارسالی به الکتروموتور
 • صدای زیاد فن؛ برخورد پروانه به مخروط ورودی، سفت نبودن پیچ های الکتروموتور، خرابی یاتاقان ها، انتخاب نادرست فولی متصل به موتور و بالانس نبودن محور
 • هوادهی کمتری دارد؛ چرخش فن در جهت اشتباه، کم بودن سرعت چرخش، بسته بودن زیاد دمپرها، کثیفی فیلترها و کوچکی فن برای محیط
 • هوادهی بالا؛ چرخش در جهت نامناسب، بالا بودن سرعت چرخش، نصب نبودن دمپر و بزرگی فن برای کاربری

مراقبت و نگهداری از فن سانتریفیوژ

برای جلوگیری از خرابی فن لازم است که حتما به طور منظم مورد بازدید کارشناس مجرب قرار بگیرد. یکی از قسمت های مهم هواکش سانتریفیوژ که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد، یاتاقان ها هستند که مورد فرسایش قرار میگیرند. با فرسایش آن ها شفت ها هم ساییده شده و پروانه لنگ می شود، بنابراین صدایی غیر عادی ایجاد می کند. برای جلوگیری از این فرسایش توجه کنید که محل نصب هواکش سانتریفیوژ نباید مرطوب و سرپوشیده باشد.

کاربرد هواکش سانتریفیوژ

به هنگام نصب فن سانتریفیوژ توجه به این نکات ضروری است:

 • توجه به تغییر شکل فیزیکی و میزان فشاری که پروانه ها و شفت تحمل می کنند.
 • نصب لرزه گیر به ترتیب و با مقدار فشردگی لازم باشد.
 • اتصال موتور کوپل شده به فن حتما طبق نمودار کارخانه سازنده موتور باشد.
 • به تکفاز و سه فاز بودن محصول توجه کنید.
 • کلیه این مراحل باید تحت نظر کارشناس فنی و متخصص انجام شود.

 

نمایش بیشتر