0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2545_1980
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 220_170
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100 مقایسه

2,335,300 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 560_430
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150 مقایسه

2,807,200 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1080_805
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200 مقایسه

4,029,300 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت Blauberg TURBO 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1070_1360
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 25سانت Blauberg TURBO 250 مقایسه

7,139,000 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت Blauberg TURBO 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1750_1420
 • شدت صدا ( dB ) : 47-56
0 از 0
هواکش بین کانالی 31سانت Blauberg TURBO 315 مقایسه

12,650,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 220_340
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD مقایسه

2,475,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100VO

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 180_255
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100VO مقایسه

2,175,000 تومان

هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150VO

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 385_550
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150VO مقایسه

2,475,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100 مقایسه

2,300,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT مقایسه

1,890,000 تومان

هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125

 • سایز دهانه : 120mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250 مقایسه

استعلام موجودی

فن بین کانالی 31 سانت S-P سری TD2000-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
فن بین کانالی 31 سانت S-P سری TD2000-315 مقایسه

8,459,100 تومان

هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355

 • سایز دهانه : 355mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 40 سانت S-P سری TD6000-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 40 سانت S-P سری TD6000-400 مقایسه

20,267,280 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE مقایسه

2,293,920 تومان

فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE مقایسه

2,728,080 تومان

هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE مقایسه

2,984,400 تومان

هواکش بین کانالی 31 سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 31 سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE مقایسه

3,853,800 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2180
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 290
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100 مقایسه

% 71,540,000

1,432,200 تومان

داکت فن 12سانت زیلابگ GF-125

 • سایز دهانه : 125mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2330
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 405
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
داکت فن 12سانت زیلابگ GF-125 مقایسه

% 71,650,000

1,534,500 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2460
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 720
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150 مقایسه

% 71,815,000

1,687,950 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200 مقایسه

% 72,175,000

2,022,750 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2580
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1105
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250 مقایسه

2,250,000 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت زیلابگ GF-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1875
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 31سانت زیلابگ GF-315 مقایسه

% 73,090,000

2,873,700 تومان

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2650
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 280
 • شدت صدا ( dB ) : 50
0 از 0
هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S مقایسه

498,000 تومان

هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S

 • سایز دهانه : 120mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 370
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S مقایسه

525,000 تومان

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 440
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S مقایسه

574,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-350

 • سایز دهانه : 350mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 2270
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-350 مقایسه

% 71,990,000

1,850,700 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3955
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-400 مقایسه

% 72,400,000

2,232,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3400
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-400 مقایسه

% 72,400,000

2,232,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4620
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-450 مقایسه

% 72,665,000

2,478,450 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 920
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3220
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-450 مقایسه

% 72,665,000

2,478,450 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4800
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-450 مقایسه

% 72,665,000

2,478,450 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6420
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-500 مقایسه

% 73,000,000

2,790,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 900
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4830
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-500 مقایسه

% 73,000,000

2,790,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-500

 • سایز دهانه :
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6570
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-500 مقایسه

% 73,000,000

2,790,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 10040
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-600 مقایسه

% 74,175,000

3,882,750 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1350
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 10820
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-600 مقایسه

% 74,175,000

3,882,750 تومان

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2460
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 720
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp مقایسه

1,077,000 تومان

هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2350
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 850
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0
هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S مقایسه

1,193,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1535
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 230
 • شدت صدا ( dB ) : 29
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125 مقایسه

2,637,800 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 300
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100 مقایسه

2,032,800 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3036
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 465
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125 مقایسه

2,299,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 602
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150 مقایسه

2,686,200 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2000
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 790
 • شدت صدا ( dB ) : 31
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 200 مقایسه

10,000,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1960
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1035
 • شدت صدا ( dB ) : 34
0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 250 مقایسه

12,886,500 تومان