جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213 مقایسه

2,424,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 96
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218 مقایسه

2,771,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 121
 • توان پمپ : ___
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 مقایسه

3,192,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 173
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 مقایسه

4,086,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 254
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248 مقایسه

7,146,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 مقایسه

1,777,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 61
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 مقایسه

2,332,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 مقایسه

2,793,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 127
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 مقایسه

3,560,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 168
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 مقایسه

3,974,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 230
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345 مقایسه

6,503,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 270
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352 مقایسه

8,215,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 300
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360 مقایسه

14,800,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 345
 • توان پمپ : __
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370 مقایسه

16,383,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 مقایسه

1,731,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 مقایسه

2,363,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 مقایسه

2,991,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 117
 • توان پمپ : ___
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 مقایسه

3,611,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 154
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 مقایسه

4,530,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 182
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538 مقایسه

5,510,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 201
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544 مقایسه

6,957,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 244
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552 مقایسه

9,391,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 275
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560 مقایسه

16,908,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 325
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570 مقایسه

18,715,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 مقایسه

2,647,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 مقایسه

2,771,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 46
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 مقایسه

3,588,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815 مقایسه

5,053,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 86
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818 مقایسه

5,305,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825 مقایسه

5,338,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0837

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 172
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0837 مقایسه

9,225,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0844

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 208
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0844 مقایسه

11,277,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 29
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405 مقایسه

3,330,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 41
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407 مقایسه

4,086,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410 مقایسه

5,293,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1413

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1413 مقایسه

6,568,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1418

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 103
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1418 مقایسه

9,153,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1425

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 141
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1425 مقایسه

12,348,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704 مقایسه

4,761,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705 مقایسه

5,588,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1710

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1710 مقایسه

7,652,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1713

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1713 مقایسه

11,047,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1717

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 159
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1717 مقایسه

13,285,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1724

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 224
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1724 مقایسه

18,004,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1727

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 253
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1727 مقایسه

20,637,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3003

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3003 مقایسه

6,700,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3006

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 53
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3006 مقایسه

7,209,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3013

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 112
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3013 مقایسه

14,028,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3017

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 145
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3017 مقایسه

17,739,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 180
 • توان پمپ : _
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021 مقایسه

22,491,000 تومان