فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7 مقایسه

3,470,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7 مقایسه

4,030,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2070
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7 مقایسه

4,570,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7 مقایسه

5,300,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7 مقایسه

5,480,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

4,350,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

5,120,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2070
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

5,850,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

6,400,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

6,770,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

3,470,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

4,030,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 550
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2070
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

4,570,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,300,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,480,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

4,350,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,120,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 550
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,850,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

6,400,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

6,770,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y مقایسه

2,150,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y مقایسه

2,177,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1900
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y مقایسه

2,190,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2300
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y مقایسه

2,730,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y مقایسه

2,870,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y مقایسه

2,935,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX مقایسه

2,150,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX مقایسه

2,177,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1900
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX مقایسه

2,190,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2300
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX مقایسه

2,730,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX مقایسه

2,877,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX مقایسه

2,935,000 تومان

پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 100
 • شتاب هوا (m/s) : 10
 • هوادهی (m3/h) : 1.100_1.400
0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N مقایسه

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 100
 • شتاب هوا (m/s) : 10
 • هوادهی (m3/h) : 1100
0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N مقایسه

استعلام موجودی