0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
2 از 3
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw مقایسه

980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw مقایسه

1,050,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw مقایسه

1,180,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw مقایسه

1,290,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw مقایسه

1,500,000 تومان

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw مقایسه

1,640,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw مقایسه

2,080,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 90L2B 2.2kw

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 90L2B 2.2kw مقایسه

2,370,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 100L2 3kw

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 100L2 3kw مقایسه

2,770,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 112M2 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 112M2 4kw مقایسه

3,780,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 132M2A 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 132M2A 5.5kw مقایسه

4,720,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2B 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2B 7.5kw مقایسه

5,400,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2A 11kw

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2A 11kw مقایسه

7,760,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2B 15kw

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2B 15kw مقایسه

9,240,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 160L2C 18.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 160L2C 18.5kw مقایسه

10,400,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.37kw مقایسه

1,460,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw مقایسه

1,630,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.75kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.75kw مقایسه

1,980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.1kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.1kw مقایسه

2,220,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.5kw مقایسه

2,630,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 2.2kw

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 2.2kw مقایسه

3,560,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 3kw

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 3kw مقایسه

5,020,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 4kw مقایسه

5,470,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور موتوژن 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور موتوژن 5.5kw مقایسه

5,520,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 7.5kw مقایسه

7,840,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw مقایسه

2,390,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 1.1kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 1.1kw مقایسه

2,680,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.5kw مقایسه

3,600,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 2.2kw

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 2.2kw مقایسه

4,790,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 3kw

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 3kw مقایسه

5,160,000 تومان

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 750 دور 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 750 دور 4kw مقایسه

7,220,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 5.5kw مقایسه

7,750,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 4kw مقایسه

3,950,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 5.5kw مقایسه

5,300,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 7.5kw مقایسه

5,800,000 تومان

الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی 3000 دور 11kw

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی 3000 دور 11kw مقایسه

7,840,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 15kw

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 15kw مقایسه

9,340,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 18.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 18.5kw مقایسه

11,200,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 22kw

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 22kw مقایسه

16,570,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 30kw

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 30kw مقایسه

20,980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 37kw مقایسه

23,090,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 45kw

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 45kw مقایسه

29,270,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 55kw

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 55kw مقایسه

33,760,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 75kw

 • توان موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 75kw مقایسه

41,920,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 90kw

 • توان موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 90kw مقایسه

44,870,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 132kw

 • توان موتور (کیلووات) : 132
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 132kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 200kw

 • توان موتور (کیلووات) : 200
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 200kw مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 2.2kw

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 2.2kw مقایسه

3,040,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 4kw مقایسه

4,120,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1500 دور 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1500 دور 5.5kw مقایسه

5,530,000 تومان