جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.60
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S مقایسه

% 6448,000

421,120 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 940
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 78
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S مقایسه

% 6448,000

421,120 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T مقایسه

% 6448,000

421,120 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S مقایسه

% 6472,000

443,680 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2050
 • توان موتور (وات) : 105
 • جریان-آمپر : 0.48
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S مقایسه

% 6472,000

443,680 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.44
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T مقایسه

% 6472,000

443,680 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3300
 • توان موتور (وات) : 165
 • جریان-آمپر : 0.76
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S مقایسه

% 6497,000

467,180 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2400
 • توان موتور (وات) : 104
 • جریان-آمپر : 0.48
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S مقایسه

% 6497,000

467,180 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3450
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T مقایسه

% 6497,000

467,180 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4100
 • توان موتور (وات) : 240
 • جریان-آمپر : 1.30
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4S مقایسه

% 6580,000

545,200 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 0.63
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4T مقایسه

% 6580,000

545,200 تومان

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1250
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3700
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.80
0 از 0
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4S مقایسه

% 6546,000

513,240 تومان

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2700
 • توان موتور (وات) : 105
 • جریان-آمپر : 0.48
0 از 0
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L6S مقایسه

% 6546,000

513,240 تومان

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4000
 • توان موتور (وات) : 185
 • جریان-آمپر : 0.45
0 از 0
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T مقایسه

% 6546,000

513,240 تومان

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1340
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5300
 • توان موتور (وات) : 310
 • جریان-آمپر : 1.50
0 از 0
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4S مقایسه

% 6612,000

575,280 تومان

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 880
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4300
 • توان موتور (وات) : 175
 • جریان-آمپر : 0.80
0 از 0
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T6S مقایسه

% 6612,000

575,280 تومان

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5400
 • توان موتور (وات) : 330
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T مقایسه

% 6612,000

575,280 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • توان موتور (وات) : 310
 • جریان-آمپر : 1.50
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4S مقایسه

% 6649,000

610,060 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4100
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T6S مقایسه

% 6649,000

610,060 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6000
 • توان موتور (وات) : 295
 • جریان-آمپر : 0.65
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4T مقایسه

% 6649,000

610,060 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7600
 • توان موتور (وات) : 610
 • جریان-آمپر : 2.80
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4S مقایسه

% 61,030,000

968,200 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7800
 • توان موتور (وات) : 620
 • جریان-آمپر : 1.30
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T مقایسه

% 61,030,000

968,200 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9000
 • توان موتور (وات) : 600
 • جریان-آمپر : 2.80
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4S مقایسه

1,152,000 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9600
 • توان موتور (وات) : 620
 • جریان-آمپر : 1.40
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4T مقایسه

% 61,152,000

1,082,880 تومان

هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1330
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9800
 • توان موتور (وات) : 540
 • جریان-آمپر : 2.70
0 از 0
هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4S مقایسه

% 61,204,000

1,131,760 تومان

هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 950
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7000
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 1.25
0 از 0
هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z6S مقایسه

% 61,204,000

1,131,760 تومان

هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1390
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10200
 • توان موتور (وات) : 550
 • جریان-آمپر : 1.25
0 از 0
هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4T مقایسه

% 61,204,000

1,131,760 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.60
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S مقایسه

% 6448,000

421,120 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 940
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 78
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S مقایسه

% 6448,000

421,120 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T مقایسه

% 6448,000

421,120 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S مقایسه

% 6472,000

443,680 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2050
 • توان موتور (وات) : 105
 • جریان-آمپر : 0.48
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S مقایسه

% 6472,000

443,680 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.44
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T مقایسه

% 6472,000

443,680 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3300
 • توان موتور (وات) : 165
 • جریان-آمپر : 0.76
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S مقایسه

% 6497,000

467,180 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2400
 • توان موتور (وات) : 104
 • جریان-آمپر : 0.48
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S مقایسه

% 6497,000

467,180 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3450
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T مقایسه

% 6497,000

467,180 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-40T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 0.63
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-40T4T مقایسه

% 6580,000

545,200 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1250
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3700
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.80
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S مقایسه

% 6546,000

513,240 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2700
 • توان موتور (وات) : 105
 • جریان-آمپر : 0.45
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L6S مقایسه

% 6546,000

513,240 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4000
 • توان موتور (وات) : 185
 • جریان-آمپر : 0.45
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4T مقایسه

% 6546,000

513,240 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-45T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1340
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5300
 • توان موتور (وات) : 310
 • جریان-آمپر : 1.50
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-45T4S مقایسه

% 6612,000

575,280 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-45T6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 880
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4300
 • توان موتور (وات) : 175
 • جریان-آمپر : 0.80
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-45T6S مقایسه

% 6612,000

575,280 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-45T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5400
 • توان موتور (وات) : 330
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-45T4T مقایسه

% 6612,000

575,280 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • توان موتور (وات) : 310
 • جریان-آمپر : 1.50
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S مقایسه

% 6649,000

610,060 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4100
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T6S مقایسه

% 6649,000

610,060 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6000
 • توان موتور (وات) : 295
 • جریان-آمپر : 0.65
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4T مقایسه

% 6649,000

610,060 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-50Z4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7600
 • توان موتور (وات) : 610
 • جریان-آمپر : 2.80
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-50Z4S مقایسه

% 61,030,000

968,200 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-50Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7800
 • توان موتور (وات) : 620
 • جریان-آمپر : 1.30
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIT-50Z4T مقایسه

% 61,030,000

968,200 تومان

هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9000
 • توان موتور (وات) : 600
 • جریان-آمپر : 2.80
0 از 0
هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4S مقایسه

% 61,152,000

1,082,880 تومان

هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9600
 • توان موتور (وات) : 620
 • جریان-آمپر : 1.40
0 از 0
هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4T مقایسه

% 61,152,000

1,082,880 تومان